This psalm can be sung to the traditional tune. Ha-le-lu et Adonai kol goy-im
Shab-khku-hu kol ha-um-im
Ki ga-var a-lei-nu khas-do
Ve-e-met Adonai le-o-lam
Ha-le-lu-Yah