Psalm 113
Halelu avdei Adonai – halelu et sheim Adonai
Yehi sheim Adonai mevorakh – me’ata ve’ad olam.
Mimizrakh shemesh ad mevo’o – mehulal sheim Adonai.
Ram al kol goyim Adonai – al hashamayim kevodo.
Me k’Adonai Eloheinu – hamagbihi lashavet
Hamashpili lir’ot – bashamayim uva’aretz.
Mekimi me’afar dal – mei-ashpot yarim evyon
Lehoshivi im nedivim – im nedivei amo.
Moshivi akeret habayit – eim habanim semeikha.
Haleluya!

Psalm 114
Betzeit Yisra’eil miMitzrayim – beit Ya’akov mei’am lo’eiz
Hayeta Yehuda lekodsho – Yisra’eil mamshelotav.
Hayam ra’ah vayanos – haYardein yisov le’akhor
Heharim rakedu khe’eilim – geva’ot kivenei tzon.
Ma lekha hayam ki tanus – haYardein tisov le’akhor,
Heharim tirkedu khe’eilim – geva’ot kivenei tzon?
Milifenei adon, khuli aretz – milifenei Eloah Ya’akov,
Hahofekhi hatzur agam mayim – khalamish lema’ayano mayim!