Ilu hotzi-hotzi’anu, hotzi’anu miMitzrayim, hotzi’anu miMitzrayim – Dayyeinu!
Ilu asa asa bahem, asa bahem shefatim, asa bahem shefatim – Dayyeinu!
Ilu natan natan lanu, natan lanu et haShabbat, natan lanu et haShabbat – Dayyeinu!
Ilu natan natan lanu, natan lanu et haTorah, natan lanu et ha Torah – dayyeinu!