Kiddush

[Vayhi erev, vayhi boker, yom shishi.  Vaykhulu hashamayim veha’aretz vekhol tzeva’am.  Vayekhal Elohim bayom hashevi’i melakhto asher asa.  Vayishbot bayom hashevi’i mikol melakhto asher asa.  Vayevareikh Elohim et yom hashevi’i vayekadeish oto, ki vo shavat mikol melakhto asher bara Elohim la’asot.]

Savri maranan verabanan verabotai:

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam, borei pri haggafen.

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam, asher bakhar banu mikol am, veromemanu mikol lashon, vekideshanu bemitzvotav, vatiten lanu Adonai Eloheinu be’ahava, (Shabatot limenukha u-) mo’adim lesimhka, khagim uzemanim lesason, et (yom ha-Shabat hazeh, ve’et) yom Khag ha-Matzot hazeh, zeman kheiruteinu (be’ahava), mikra kodesh, zekher litzi’at Mitzrayim.

Ki vanu vakharta, ve’otanu kidashta, mikol ha’amim, (ve-Shabbat) umo’adei kodshekha (be’ahava uveratzon) besimkha uvesason hinkhaltanu.  Barukh ata Adonai, mekadeish (ha-Shabat ve-) Yisra’el vehazemanim.

Havdalah

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam, borei me’orei ha’eish.  Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam, hamavdil bein kodesh lekhol, bein or lekhoshekh, bein Yisra’el la’amim, bein yom hashevi’i lesheishet yemei hama’aseh.  Bein kedushat shabat lekedushat yom tov hivdalta, ve’et yom hashevi’i mesheishet ye’mei hama’aseh kidashta.  Hivdalta vekidashta et amekha yisra’el bekedushatekha.  Barukh ata Adonai, hamavdil bein kodesh lekodesh.